CERTYFIKACJA

Certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia ELA

ELA The European Logistics Association (Europejskie Towarzystwo Logistyczne) jest związkiem zrzeszającym 30 narodowych organizacji, obejmuje każdy kraj centralnej i zachodniej Europy. Pod Europejskie Towarzystwo Logistyczne bezpośrednio podlega ECBL – The European Board for Certification in Logistics (Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce). Przedstawicielem ELA i ECBL w Polsce jest Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) to dokument honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które należą do wspomnianego Stowarzyszenia. Na podstawie porozumienia zawartego z ILiM Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania jest uprawniony do przeprowadzania egzaminów modułowych w ramach uzyskania certyfikatów ELA na poziomie Junior i Senior. 

Certyfikat ELA na poziomie Junior (European Junior Logistician)

Certyfikat jest świadectwem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jego posiadacza w zakresie logistyki na poziomie JUNIOR. 

Certyfikat ten o europejskiej randze jest możliwy do osiągnięcia także DLA OSÓB ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM oraz PRAKTYKĄ W LOGISTYCE.

Aby uzyskać certyfikat należy zdać w przeciągu trzech lat cztery egzaminy, w tym dwa egzaminy obowiązkowe z przedmiotów:

 • Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw
 • Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania 

i dwa pozostałe do wyboru z poniższej listy:

 • Zarządzanie Zapasami
 • Planowanie produkcji
 • Zaopatrzenie
 • Magazynem
 • Zarządzanie Transportem

Niezbędne jest też posiadanie przez Kandydata przed przystąpieniem do KPK (Końcowego Postępowania Kwalifikacyjne) udokumentowanego, co najmniej dwuletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z logistyką.

Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania na podstawie porozumienia z Instytutem Logistyki i Magazynowania (oficjalnym przedstawicielem ELA w Polsce) posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów modułowych w ramach certyfikacji ELA SENIOR.

Ponadto  oferujemy również kurs Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem – poziom Junior jako kurs wspomagający proces uporządkowania wiedzy logistycznej, odbywający się w 9 zjazdach weekendowych (sobota, niedziela) organizowanych co drugi tydzień. Czas trwania kursu wynosi 180 godzin.

W trakcie kursu przeprowadzane są CZTERY EGZAMINY PISEMNE wymagane do uzyskania Certyfikatu zgodnie z procedurą Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków, czyli dwa egzaminy obowiązkowe z zakresu: „Podstawy zarządzania w logistyce” oraz „Zarządzanie łańcuchem dostaw”, a także, do wyboru z pięciu modułów, dwa egzaminy z zakresu: „Zarządzanie logistyczne magazynami”, „Zarządzanie zapasami”, „Zarządzanie transportem”, „Planowanie produkcji”, „Zarządzanie zaopatrzeniem”. 

Po pomyślnym zaliczeniu pisemnych czterech egzaminów pozostaje ostatni indywidualny etap certyfikacji – Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne (KPK) – nie objęte niniejszym kursem. Przeprowadzane jest przez Jednostkę Certyfikującą przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne jest kierowane przez Głównego Oceniającego (lub jego Zastępcę) i obejmuje ocenę dorobku zawodowego osoby kandydata. 

W wyniku pozytywnej oceny dorobku kandydata oraz wykonanych przez niego opcjonalnych dodatkowych zadań Oceniający przygotowuje rekomendację Kandydata i wraz z dokumentacją procesu certyfikacji przekazuje ją do rozpatrzenia Komitetowi Technicznemu ds. Certyfikacji Osób przy Jednostce Certyfikującej w Instytucie Logistyki i Magazynowania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy Komitet Techniczny orzeka o przyznaniu certyfikatu. 

 

Cele kursu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zarządzania logistycznego w obszarach gospodarki magazynowej, gospodarki zapasami oraz organizacji przepływu materiałów w otoczeniu produkcji a także z elementami zarządzania ludźmi i sposobów wdrażania zmian organizacyjnych. Kurs ten stwarza możliwości uzyskania certyfikatu ELA na poziomie Junior.

 

Zdobyte umiejętności:

Uczestnik po ukończeniu kursu powinien umieć: wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg zmian organizacyjnych oraz sposoby ich wdrażania w firmie.

 

Certyfikat ELA na poziomie Senior (European Senior Logistician)

Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) na poziomie SENIOR jest dokumentem potwierdzającym kompetencje zawodowe z logistyki przewidzianym dla menedżerów odpowiedzialnych za planowanie, koordynację i kontrolę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz konsultingu logistycznego. Od kandydata wymaga się specjalistycznej wiedzy obejmującej strategie i procesy logistyczne, związki w ramach sieci logistycznej i pomiędzy sieciami logistycznymi; umiejętność zarządzania procesami logistycznymi i samodzielne prowadzenie projektów logistycznych

Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania na podstawie porozumienia z Instytutem Logistyki i Magazynowania (oficjalnym przedstawicielem ELA w Polsce) posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów modułowych w ramach certyfikacji ELA SENIOR.

Ponadto oferujemy kurs dla osób przygotowujących się do egzaminów z logistyki na poziomie SENIOR w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. 

Proponowany przez nas kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają certyfikat na poziomie Junior – kurs ten stanowi uzupełnienie wiedzy logistycznej do wymaganej na poziomie SENIOR.

W ramach kursu przeprowadzanych jest PIĘĆ EGZAMINÓW PISEMNYCH wymaganych do uzyskania przedmiotowego Certyfikatu.

Należy wykazać się wiedzą z trzech obszarów obowiązkowych:

 1. Podstawowe koncepcje łańcucha dostaw (ten moduł jest zaliczony z poziomu JUNIOR)
 2. Podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania
 3. Zarządzanie siecią i przepływem w łańcuchu dostaw oraz z obszarów obieralnych, z których w ramach kursu proponujemy trzy: 
 • Zarządzanie zapasami
 • Pozyskiwanie zasobów i zaopatrzenie
 • Zarządzanie magazynem

Po pomyślnym zaliczeniu pisemnych sześciu egzaminów pozostaje ostatni indywidualny etap certyfikacji – Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne (KPK) – nie objęte niniejszym kursem. Postępowanie to przeprowadzane jest przez Jednostkę Certyfikującą przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne jest kierowane przez Głównego Oceniającego (lub jego Zastępcę) i obejmuje ocenę dorobku zawodowego osoby kandydata. 

W wyniku pozytywnej oceny dorobku kandydata oraz wykonanych przez niego opcjonalnych dodatkowych zadań Oceniający przygotowuje rekomendację Kandydata i wraz z dokumentacją procesu certyfikacji przekazuje ją do rozpatrzenia Komitetowi Technicznemu ds. Certyfikacji Osób przy Jednostce Certyfikującej w Instytucie Logistyki i Magazynowania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy Komitet Techniczny orzeka o przyznaniu certyfikatu.